INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Introducció Learning Bits, S.L. (d’ara endavant, el «Responsable del tractament» o «LB») està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades personals. És per això que ha adequat tota la seva estructura al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, «RGPD») i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, «LOPDGDD»).
  INFORMACIÓ GENERAL
Dades del Responsable del tractament Nom: Learning Bits, S.L.

CIF: B-65569790.

Domicili: Barcelona, carrer Sant Joan de la Salle 37, 08022.

Pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades escrivint un email a [email protected]

Transferències internacionals Per a la prestació dels serveis sol·licitats, LB necessita realitzar transferències internacionals de les vostres dades, a països situats a fora de l’Espai Econòmic Europeu sempre que intervingui una decisió d’adequació, o en defecte d’això havent desplegat les garanties oportunes per a fer-ho, com les clàusules contractuals tipus.
Termini de conservació Les dades personals es conservaran mentre continuï vigent la finalitat per a la qual es van recollir i, una vegada finalitzada aquesta, les dades es conservaran degudament bloquejades amb l’única finalitat d’atendre les possibles responsabilitats legals que poguessin derivar-se de la relació mantinguda.
Com podeu exercir els vostres drets Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça postal del Responsable, o al correu electrònic [email protected], adjuntant un document identificatiu. Us podreu dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) a fi i efecte de presentar una reclamació quan considereu que la vostra sol·licitud no s’ha atès degudament.
Més informació Si desitgeu obtenir més informació sobre qualsevol extrem d’aquesta política de privacitat, ens podeu escriure a [email protected].
  1. Gestió web
Finalitat
 1. Manteniment de la relació contractual o de negoci que us uneix amb LB.
 2. Gestionar els accessos i usos dels llocs web, les altes i baixes del sistema de la web relacionats amb els serveis contractats que es presten des de LB.
 3. Gestionar la present web, el correu electrònic corporatiu i els perfils de les xarxes socials creats a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Instagram, que inclou:
  1. El tractament de les dades bolcades i recollides, incloent-hi les dades estadístiques obtingudes a través de galetes analítiques i publicitàries.
  2. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.
  3. Mantenir el contacte i gestionar les comunicacions amb els interessats.
 4. Publicar el seu testimoniatge respecte del grau de satisfacció del servei prestat tant a la web corporativa (https://science-bits.cat i https://math-bits.com) com, si escau, en els perfils de les xarxes socials creats a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Instagram.
 5. La prevenció del frau a la web i en els serveis prestats, així com prevenir abusos a Internet.
 6. El manteniment de la llista Robinson actualitzada a fi i efecte d’evitar ser contactat si així ho sol·liciteu.
 7. El compliment amb les nostres obligacions legals, resolució de disputes i prevenció d’usos inadequats.
Legitimació El tractament d’aquestes dades està legitimat en:
 1. L’execució d’un contracte en el qual l’interessat sigui part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals respecte a les finalitats 1 i 2.
 2. El consentiment del mateix interessat prestat mitjançant una clara acció afirmativa respecte a les finalitats 3 i 4. No facilitar les dades o la informació necessària donarà lloc al fet que no puguem tenir en compte la vostra sol·licitud. Teniu dret a revocar el consentiment sense que afecti el tractament basat en el consentiment previ a la vostra retirada enviant un correu a [email protected] indicant la vostra oposició al tractament de les vostres dades per a la finalitat a la qual vau donar el vostre consentiment.
 3. La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer respecte a la finalitat 5. Aquests interessos consisteixen en la prevenció del frau i l’ús indegut de serveis, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.
 4. El compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament respecte a les finalitats 6 i 7, a saber:
  1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  2. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  3. Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil.
Destinataris
 • Per a la prestació dels serveis descrits en les diferents finalitats de la present política de privacitat, LB donarà potencial accés a les vostres dades personals sota contracte d’encàrrec de tractament a aquelles persones o organitzacions encarregades de la gestió dels serveis següents: allotjament; plataformes de gestió d’usuaris; correu; empresa de seguretat de la plataforma; empresa de suport de la web; jurídic; consultoria; comercialització; i auditoria.
 • Així mateix, està previst que, per raons legals o per necessitats contractuals, les vostres dades se cedeixin a les entitats següents:
  1. En relació amb la perfecció del contracte de prestació de serveis, les vostres dades es comunicaran a l’Administració Tributària i de la Seguretat Social, i a entitats financeres.
  2. En cas que sigui formalment sol·licitat, als jutges i tribunals, així com al ministeri fiscal.
  3. A les forces i cossos de seguretat que les sol·licitin en l’exercici de les seves funcions.
  4. Respecte dels vostres testimoniatges, seran visibles per tots els visitants de les webs i en els perfils de les xarxes socials creats a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Instagram.
 • Finalment, les vostres dades personals podran ser comunicades a tercers sempre que ens presteu el vostre consentiment.
  2. Gestió del currículum
Finalitat Gestionar les sol·licituds d’ocupació rebudes i els processos de selecció, així com la realització de comunicacions relatives a aquests i, si escau, per a la vostra incorporació a la borsa de candidats a fi i efecte de tenir en compte la candidatura en processos futurs. A més, el tractament inclourà la gestió de l’assistència dels participants a les dependències de Learning Bits, S. L. en cas d’entrevista presencial.
Legitimación Consentiment del mateix interessat prestat mitjançant una clara acció afirmativa. No facilitar les dades o la informació necessària donarà lloc al fet que no puguem tenir en compte el vostre currículum o la vostra sol·licitud d’ocupació. L’interessat té dret a revocar el consentiment sense que afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada enviant un correu a: [email protected] indicant la seva oposició al tractament de les seves dades per a la finalitat a la qual va donar el seu consentiment.
Destinataris No estan previstes cessions de les dades.

Els prestadors dels serveis següents tindran accés a les vostres dades: allotjament; plataformes de gestió d’usuaris; correu; jurídic; consultoria laboral i fiscal; auditoria; i selecció de personal.

  3. Gestió de clients i promoció
Finalitats
 1. Dur a terme la prestació de serveis i manteniment de les relacions comercials establertes en el contracte amb el client, que inclou la realització de comunicacions necessàries per a poder complir amb les disposicions del contracte, així com procedir amb la facturació i cobrament dels serveis.
 2. Gestionar les sol·licituds de pressupost així com de dades de clients potencials amb els quals s’han entaulat els primers contactes de cara a procedir a contractar els serveis.
 3. Gestionar, si escau, els tràmits associats al recobrament de deutes.
 4. Fer arribar als interessats amb els quals es mantingui una relació contractual de prestació de serveis accions comercials electròniques sobre productes o serveis similars als quals inicialment van ser objecte de contractació per aquests.
 5. Realitzar comunicacions comercials i de promocions en relació amb els serveis prestats per LB.
 6. Realitzar comunicacions dins el grup per a la realització de serveis oferts per LB, com per exemple ofertes.
Legitimació Execució d’un contracte de prestació de serveis en el que l’interessat és una part respecte a les finalitats 1, 2 i 3.

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mentre les accions comercials electròniques siguin sobre productes o serveis que siguin similars als quals inicialment van ser objecte de contractació amb qualsevol interessat amb el qual es mantingui una relació contractual de prestació de serveis, respecte a la finalitat 4.

El consentiment del mateix interessat prestat mitjançant una clara acció afirmativa respecte a la finalitat 5. No facilitar les dades o la informació necessària donarà lloc al fet que no puguem tenir en compte la vostra sol·licitud. Teniu dret a revocar el consentiment sense que afecti el tractament basat en el consentiment previ a la vostra retirada enviant un correu a [email protected] indicant la vostra oposició al tractament de les vostres dades per a la finalitat a la qual vau donar el vostre consentiment.

L’interès legítim de LB respecte a la finalitat 6.

Destinataris Estan previstes les següents comunicacions de dades per raons legals i contractuals: a l’Administració Tributària i de la Seguretat Social; a notaris i registradors; a les empreses del grup, a saber: Learning Bits INC, Learning Bits Societat de Responsabilitat Limitada de Capital Variable; i a entitats financeres. D’altra banda, tindran accés a les vostres dades els prestadors dels serveis següents: allotjament; plataformes de gestió d’usuaris; seguretat de la xarxa; educatius; correu; jurídic; consultoria; comercialització; auditoria i en cas d’incompliment d’una obligació dinerària, financera o de crèdit les dades es podran facilitar a una empresa de recobraments.